Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, online programma’s en persoonlijke- en groepscoachings programma’s / trajecten die door Cut the Crap Company b.v. worden georganiseerd en aangeboden. Cut the Crap Company b.v. organiseert live evenementen, biedt online programma’s aan en verzorgt coachingsprogramma’s of trajecten, zowel in groepsverband als 1 op 1. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement, toegang kopen tot een een online programma of een coachprogramma / traject aangaan, gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Verwachtingen

Op onze website staat voor elk evenement, online programma of programma/ traject omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Betaling

Jij dient de facturen van Cut the Crap Company b.v.  binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Cut the Crap Company b.v. is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien je in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is ben je van rechtswege in verzuim en dan ben je een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Je bent nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Cut the Crap Company b.v. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als je in verzuim bent, dan behoudt Cut the Crap Company b.v.  zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

Indien je met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Cut the Crap Company b.v.  gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Cut the Crap Company b.v.  om schadevergoeding te vorderen.

Bij het uitvoeren van een onterechte stornering of het maken van een melding onterechte incasso, zijn de kosten hiervan voor rekening van jou.

Verhindering live event

Tickets die zijn gekocht voor een Cut the Crap Company b.v. live evenement staan op naam. Tot 14 dagen na aankoop is het mogelijk om een ticket te annuleren. Hiervoor wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Na 14 dagen na aankoop geeft Cut the Crap Company b.v.  geen geld terug. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt hieronder ‘overdragen ticket’. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, neem dan contact op met ons team op via contact@kimrietvink.nl

Annulering live event

Als door overmacht een training of workshop niet door kan gaan, zorgt Cut the Crap Company b.v. voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt Cut the Crap Company b.v.  ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Annulering één-op-één Mentoring of groeps- begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken, Master Mind- of individuele sessies

In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heb jij (de deelnemer / coachee / mentee) het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, ben je de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Een coach of mentor wacht maximaal 8 minuten vanaf de start van een geplande sessie. Ben je binnen deze tijd niet in de sessie, komt deze te vervallen.

Annulering online programma

Je annulering van het online programma dient schriftelijk gedaan te worden en binnen 15 dagen na aanmelding binnen te zijn, inclusief het tonen van de gemaakte opdrachten uit de eerste 2 modules. Alleen dan krijg je de volledige investering retour minus €20,- administratiekosten. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding ben je de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten / trajecten

Eventuele annulering van een langlopende opdracht of traject kan alleen via contact@kimrietvink.nl. Deelnemer heeft wettelijk gezien herroepingsrecht van 14 dagen. Wordt een deel van de diensten binnen deze 14 dagen genoten, dan is de deelnemer verplicht naar rato het genoten gedeelte verschuldigd.

Bij annulering tussen 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van een langlopende opdracht of traject, wordt 50% van het totaalbedrag gefactureerd.

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een langlopende opdracht of traject, wordt 100% van het totaalbedrag gefactureerd en ben je verplicht het volledige overeengekomen bedrag in zijn volledigheid te voldoen.

Na aanvang van een langlopende opdracht of traject is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Bij zeer hoge uitzondering kan hier vanaf worden geweken, echter zal er dan naast het verschuldigde bedrag voor de reeds geleverde diensten ook een extra fee berekend worden voor de door Cut the Crap Company B.V. gemaakte kosten en een vergoeding voor de gemiste inkomsten.

Indien je ervoor kiest en besluit om tussentijds te stoppen met dit traject, blijft de betalingsverplichting van kracht. 

Zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, zijn er geen terugbetalingen of tussentijdse beëindiging mogelijkheden voor dit traject.

Een geplande call kan tot 48uur van te voren gewijzigd worden. Wijzig je binnen 48uur, dan komt de call te vervallen. Kim wacht maximaal 8 minuten tot je aanwezig bent in de call.

Ben je later, zonder dat vooraf aangegeven te hebben, vervalt de call.

Annulering van een langlopende opdracht of traject dient uitsluitend per – door Cut the Crap Company b.v.  bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Cut the Crap Company b.v.


Overdragen ticket

Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 5 dagen voor het evenement. Voor het overdragen van een ticket wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Neem in dit geval contact op met ons team op via contact@kimrietvink.nl

Wijziging evenement

Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal  Cut the Crap Company b.v. elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Cut the Crap Company b.v.  zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.

Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Cut the Crap Company b.v. hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenent die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Disclaimer

Het mag niet aangenomen worden dat methodes, technieken of indicatoren gepresenteerd in live evenementen winstgevend zullen zijn of niet zullen resulteren of verliezen. Voorbeelden gepresenteerd zijn enkel voor opleidingsdoeleinden en zijn op geen enkel manier verzoeken of aanbevelingen voor het verkopen of aankopen van valuta, aandelen, stock, future, cfd, option of een ander financieel instrument.

Cut the Crap Company b.v. neemt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor jouw trading resultaten of keuzes. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Financiële instrumenten kunnen omhoog en omlaag gaan wat kan resulteren in minder te ontvangen dan je hebt geïnvesteerd. Ga er van uit dat geen enkele aanbeveling, inzicht, chart, idee of filosofie een winstgevende investering zal verzekeren. Traden op financiële markten kan risico met zich meedragen en zou verliezen kunnen veroorzaken, groter dan je originele investering.

Beeld- en portretrechten

Cut the Crap Company b.v. kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Cut the Crap Company b.v.  heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan Cut the Crap Company b.v.  om deze beelden te kunnen gebruiken.

Gezondheid

Wanneer je deelneemt aan een evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Cut the Crap Company b.v.

Aansprakelijkheid

Cut the Crap Company b.v. doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Cut the Crap Company b.v. is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een evenement, online programma of coachpragramma / traject is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Cut the Crap Company b.v. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Onze live evenementen en (online) coachingprogramma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te empoweren zodat je een gelukkig en vrij leven kunt creëren, met een succesvol eigen bedrijf. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis en informatie is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Alle producten en diensten die Cut the Crap Company b.v. aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in een programma, traject live event, masterclass, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Cut the Crap Company b.v.) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Gedragsregels

Om onze live evenementen ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien;

je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt

je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Cut the Crap Company b.v.,

indien je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt

je het evenement op welke wijze dan ook verstoort

je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*

In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen!